D���n

Organizasyon

Anasayfa D���n Organizasyonu U�an Balon Havai Fi�ek Bize Ula��n

Site Bilgileri

D���n Organizasyon fiyatlar�

Fuar ekipmanlar� kiralama

Balon Malzemesi sat���

REKLAMLAR B�L�M�

�i�ek�i ankara

ankaradaki �i�ek�iler

SEVD�KLER�N�ZE

���EK YOLLAYIN

Ankara �i�ek
T�m Ankara ya En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek ma�azas� �i�ek sipari�i
www.anatoliacicek.com

�zmir �i�ek�ilik
T�m �zmir'e En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek yolla
www.izmircicekcilik.com

Adana �i�ek�ilik
T�m Adana'ya En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek g�nderme
www.adanacicek.com

Eski�ehir �i�ek
T�m Eski�ehir'e En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek sipari�i
www.eskisehircicek.com

Bursa �i�ek
T�m Bursa'ya En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek�i
www.bursaciceksatisi.com

Mersin �i�ek
T�m Mersin'e En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek�iler
www.mersincicek.com

Samsun �i�ek
T�m Samsun En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek yolla
www.samsuncicek.com

Konya �i�ek
T�m Konya En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek g�nder
www.konyacicek.com

Antalya �i�ek
T�m Antalya En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek�iler
www.antalyacicekcilik.com

Gaziantep �i�ek
T�m Gaziantep En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek sipari�i
www.gaziantepciceksatisi.com

Kayseri �i�ek
T�m Kayseri En H�zl�
Ve G�venli �i�ek G�nderin �i�ek�i
www.kaysericicekcilik.com

B�ZE D�REK BA�LANTI SA�LAYAB�LECE��N�Z TELEFON NUMARALARI :

STA D���n organizasyon sitemize ho� geldiniz. Sitemiz �zerinden d���n organizasyon resimlerine ula�abilir , D���n organizasyonu fiyatlar�na ula�abilir , balon s�sleme , balon dekorasyon , bask�l� balon ve u�an balon yapt�rabilir. Havai fi�ek g�sterisi i�in bilgi alabilir yada havai fi�ek sipari�i verebilirsiniz. Saatlik yada g�nl�k palya�o hizmeti alabilirsiniz.

B�Z NELER YAPMAKTAYIZ

        sta d���n organizasyonu

  sta balon dekorasyon

 sta u�an balon hizmetleri

 sta havai fi�ek g�sterileri

Bug�ne kadar pek �ok organizasyonlar� ba�ar� ile �stlenmi� olan �STA ORGAN�ZASYON�

�zel davetlerin yan� s�ra her t�rl� taplant� organizasyonlar�,personel geceleri,galalar,a��l��lar,stand projelendirme ve yap�m�,�zel dekor ve tasar�m hizmetleri vermektedir.

Organizasyonunuz haz�rlanmas�ndan  bitimine kadar her t�rl� detayla birebir ilgilenen firmam�z�n amac� en uygun b�t�eyle en profesyonel hizmeti verebilmektir.

H�ZMET ALANLARIMIZ

1-ORGAN�ZASYON H�ZMETLER�

A-�ZEL KONSEPT GALA GECELER�
B-D���N �DAVET ORGAN�ZASYONLARI REFERANSLARIMIZ
C-KINA GECELER�
D-�ZEL DAVET VE A�ILI�LAR
E-P�KN�K, PANAYIR VE �ZEL AKT�V�TELER
F-FUAR STAND �ALI�MALARI VE AKT�V�TE H�ZMETLER�
G-KONGRE STAND AKT�V�TELER�

2- S�SLEME VE DEKORASYON H�ZMETLER�

A-D���N VE DAVET DEKORASYONU

D���n organizasyonlar�nda mekan temininden ba�layarak A�dan Z�ye t�m �al��ma b�t�n detaylar� ile ger�ekle�tirilmektedir.

Ayn� konsept �al��malar gala gecelerinde de ger�ekle�tirilmektedir.

SANDALYELER�N VE MASALARIN G�YD�R�LMES�
MASA ORTASI �E��TL� MUM VE ���EK KONSEPT �ALI�MALARI
MASA KARTLARI
PE�ETEL�KLER VE PE�ETE B�LEZ�KLER�
N�KAH MASASI VE B�L�M�N�N HAZIRLANMASI
SAHNEN�N, SALON VE MEKAN G�R���N�N HAZIRLANMASI
KOKTEYL ALANININ VE MEKANIN DEKORASYONU
N�KAH �EKER� VE DAVET�YE ALTERNAT�FLER�
D���N HATIRA DEFTER�N�N VE K�RS�S�N�N HAZIRLANMASI
LCV TAK�B� VE MEN� KAPLARININ HAZIRLANMASI
PROFESYONEL HOST VE HOSTESL�K SERV�SLER�
HAVUZ S�SLEMELER�
DEV ME�ALELERLE A�IK ALAN S�SLEMELER�
GEL�N BUKET�N�N VE YAKA ���EKLER�N�N HAZIRLANMASI
NED�ME SEPETLER�-���EK TA�LARI VE EL BUKETLER�N�N HAZIRLANMASI
ARABA S�SLEME
PASTA MODELLER� VE MEN� ALTERNAT�FLER�
FOTO�RAF VE V�DEO �EK�M�
BARKOV�ZYON G�STER�LER�
 

 sta d���n organizasyonu fiyatlar�

 sta d���n organizasyonu k�r d���n�

 sta d���n organizasyonlar�

 sta d���n organizasyon

 d���n mekan� mekanlar�

 d���n organizasyonlar�

AYRICA YAPTI�IMIZ H�ZMETLER

 • Anla�mal� Mek�n temini
 • Davetiye bas�m� ve hat yaz�m�
 • Nik�h �ekerleri ve Bonbonlar
 • An� Defter ve K�rs�s�
 • Ses I��k Sistemi Kurulumu
 • Catering ve Garson Temini
 • Limuzin, Helikopter Temini
 • Yat, Tekne Temini
 • Nik�h Masas� S�sleme
 • Sandalye S�slemeleri
 • Masa �rt�s� ve �amdan
 • Sahne podyum Kurulumu
 • Foto�raf �ekimi
 • Kameraman
 • Havai Fi�ek ve Volkanlar
 • Sis makinas� temini ve sis makinas� kiralama
 • u�an balon ve helyum gaz� sat���
 • d�kme balon ve bask�l� balon imalat�
 • masa sandalye kiralamas�
 • bistro masa kiralama bar sandalyesi
 • Projeksiyon cihaz� ve Perdesi
 • Gelin ve Damat Tan�t�m Cd Haz�rlanmas�
 • Dj veya Canl� M�zik, Davul Zurna
 • Masa, Sandelye, Kokteyl Masas�
 • Tabak, Bardak, �atal, B��ak, Kiralama

S�TEM�Z T�M T�RK�YE GENEL�NDE ORGAN�ZASYON H�ZMET� YAPMAKTADIR. F�YATLARIMIZI G�RMEDEN YADA �STED���N�Z H�ZMETLER ���N F�YAT TEKL�F� YAPMADAN D���N ORGAN�ZASYONU YAPTIRMAYINIZ.

 d���n organizasyonu resimleri d���n organizasyonu resimleri d���n organizasyon resmi mekanlar� D���n organizasyonu k�r d���n�

 havai fi�ek , g�k bombas� , me�ale , sis bombas� , volkan , konfeti

HEMEN B�ZE ULA�IN :

Neden Biz :

D���n organizasyonu sonu karga�aya gelmeyen en ba��ndan sonuna kadar d�zen ve s�ra halinde yap�lan organizasyon olmal�d�r. En k���k bir hata dahi d���n�n gidi�at seyrinde olumsuz ve ileride hat�rland���nda �z�c� an�lar b�rakan bir organizasyon t�r� olmaktad�r. Bu sebepten dolay� organizasyonu yapacak firman�n da i�inde profesyonel , zaman nitelik�i , i�ine sayg�l� , tertipli olmas� gerekmektedir. D���n organizasyonlar� bir daha yeniden tedarik yap�lacak t�rde de�ildir. O g�n i�inde sa�l�kl� ve etkileyici olmal�d�r. Hatay� kabul etmez. Fiyat ara�t�rmas� yaparken firma kalitesini g�zard� etmemeli en uygun fiyat teklifi vereni se�melisiniz. D���n organizasyonu fiyatlar� kar��la�t�r�ld���nda fiyatlar�m�z�n �ok yukarda de�il makul ve mant�kl� oldu�unu g�rebilirsiniz.

D���n organizasyonu yapt�r�rken neden ayn� malzeme ve i��ilik i�in daha falaz �demeniz gerekti�iniz bizim ile �al��t�ktan sonra anlayabilirsiniz.

T�RK�YE ORGAN�ZASYON , D���N ORGAN�ZASYONU H�ZMETLER� , K�RALAMA H�ZMETLER� , FUAR EK�PMANLARI K�RALAMA

 BALON SATI�I , ��YER� BALON S�SLEMES� , FLY T�P , BASKILI LOGOLU BALON ,  U�AN BALON SATI�I , D�LEK BALONU , HAVA� F��EK SATI� �UBELER�M�Z

Organizasyon �rtibat i�in kurumsal hatt�m�z ;  444 0 209 ve 444 2 795

Ankara Organizasyon 0-312-3622218   �zmir Organizasyon 0-232-4418814

�stanbul Organizasyon  0-216-3860018 ANADOLU YAKASI

�stanbul Organizasyon    0-212 2111508   AVRUPA YAKASI

Gaziantep Organizasyon  0-342-2206545    Kayseri Organizasyon  0-352-2431189
Antalya Organizasyon  0-242-2410889   Eski�ehir Organizasyon  0-222-2203029
Konya Organizasyon  0-332-2384124    Bursa Organizasyon  0-224-2502252
Samsun Organizasyon 0-362-4357124   Kocaeli Organizasyon  0-262-3315989
Adana Organizasyon  0-322-3590264    Mersin Organizasyon  0-324-2312492

T�rkiye Organizasyon Cep telefonu irtibat bilgilerimiz ;

TURKCELL 0-537-510-96-18     VODAFONE  0-544-929-08-35 

   AVEA 0-505-394-29-32

Organizasyon ile ilgili Her t�rl� soru ve d���nceleriniz i�in E mail ;

info@organizasyon.name.tr 

 Web ; www.organizasyon.name.tr

CopyRight 2008 - 2009 . organizasyon.name.tr Bu siteden kopyalama yap�lamaz
Tasar�m Ali ��leyen Sta d���n organizasyon , sta balon organizasyon  , sta ekipman kiralama , sta �ad�r kiralama i�in tasarlanm��t�r.

Genel  Merkez : G�kku�a�� mahallesi G�kku�a�� caddesi no 57 A Balgat �ankaya Ankara 0312-3204070     3204090   3195868  3201714

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort